Zákon o súdnej ochrane vo VO v MPK

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je od 14.12.2020 aj návrh zákona o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/624

Začiatok štádia: 14.12.2020

Ukončenie štádia: 01.02.2021

Predkladaný návrh tvorí jednotu s návrhom predkladaným podpredsedom vlády pre legislatívu, ktorého podstatou je vylúčenie podlimitných zákaziek z pôsobnosti zákona o VO.

Navrhované riešenie 
Pokiaľ má byť naplnený cieľ zrýchliť proces verejného obstarávania tak, aby bolo možné rýchlejšie realizovať verejné investície a čerpať finančné prostriedky Európskej únie, je predovšetkým potrebné vytvoriť rýchlejší a efektívnejší prostriedok preskúmania a nápravy pochybení v procese verejného obstarávania. Inšpiráciou pri koncipovaní návrhu bol najmä rakúsky spolkový zákon o zadávaní zákaziek z 2018, č. 65/2018 Spolk. zák., najmä jeho § 327 až 357.  
Podstatou navrhovaného riešenia je najmä zásadné zníženie počtu fáz (inštancií), v ktorých preskúmavanie procesu verejného obstarávania prebieha.

Na rozdiel od existujúcej sústavy dvoch inštancií na správnom orgáne (úrad) a dvoch inštancií na správnych súdoch sa navrhuje zavedenie dvoch inštancií súdneho konania. Výhodou navrhovaného modelu bude predovšetkým to, že bude ihneď zaručený súdny prieskum procesu verejného obstarávania.