ako Únia funguje

Únia profesionálov verejného obstarávania (ÚPVO) funguje na princípe pravidelnej komunikácie jednotlivých členov za účelom naplnenia cieľov združenia. Okrem orgánov združenia definovaných v stanovách sú vytvárané pracovné skupiny špecializované na konkrétne oblasti a problematiky verejného obstarávania. Účasť v pracovných skupinách je dobrovoľná a každý člen má právo vzhľadom na svoju špecifikáciu a prax participovať v jednej alebo viacerých pracovných skupinách. Výstupy pracovných skupín sú prerokované výkonnou radou.

ÚPVO má ambíciu spolupracovať s inými profesijnými združeniami či inými organizáciami v SR aj v zahraničí, pričom vytvára pracovné skupiny a diskusiu k jednotlivým témam, resp. spolupracuje pri jednotlivých témach ako otvorené fórum širšiemu okruhu odborníkov v oblasti verejného obstarávania alebo v nadväzných či súvisiacich oblastiach.

ÚPVO tiež z vlastného podnetu alebo na požiadanie partnerov a partnerských organizácií resp. tretím osobám poskytne svojich odborníkov do pracovných skupín, konzílií alebo za účelom inej formy spolupráce pri riešení spoločných alebo súvisiacich či nadväzných tém.

 

orgány združenia

valné zhromaždenie

Je najvyšším orgánom ÚPVO, rozhoduje o všetkých kľúčových otázkach fungovania ÚPVO. Tvoria ju jednotliví členovia združenia (zakladajúci členovia a ostatní členovia), pričom všetci členovia ÚPVO majú v rámci fungovania združenia rovnocenné postavenie a rovnocenný hlas.

výkonná rada, predseda ÚPVO

Výkonná rada je výkonným orgánom ÚPVO. Členovia výkonnej rady sú volení členmi ÚPVO z pomedzi osôb – odborníkov v oblasti VO – ktorých nominujú jednotliví členovia ÚPVO. Z členov výkonnej rady je členmi združenia zvolený predseda ÚPVO. Výkonná rada pracuje v prospech ÚPVO na dobrovoľnej báze s cieľom rozvoja a zlepšovania postavenia a kvality ÚPVO. Predseda a členovia výkonnej rady ÚPVO vystupujú v mene ÚPVO navonok. Aktuálne má výkonná rada 5 členov.

Juraj Tkáčpredseda ÚPVO
Právnik. Venuje sa verejnému obstarávaniu profesionálne viac ako 15 rokov, a to v úlohe poradcu a konzultanta, analytika, školiteľa. Venuje sa aj publikačnej činnosti v oblasti verejného obstarávania.

členovia výkonnej rady ÚPVO

Katarína Grejtak Bednárikováčlenka výkonnej rady Únie
Konzultant – právnik pôsobiaci v oblasti verejného obstarávania na rôznych pozíciách viac ako 15 rokov usilujúci sa poskytovať služby vo verejnom obstarávaní s pridanou hodnotou (nie len administráciu procesu). Od roku 2005 sa venuje problematike elektronického verejného obstarávania.
Tomáš Cholastačlen výkonnej rady Únie
Ekonóm, špecializovaný na problematiku verejného obstarávania v ktorom pôsobí 8 rokov. Snaží sa o sprostredkovanie profesionálneho VO-čkárskeho jazyka ľudskou rečou. Vystupuje v roli manažéra, konzultanta a poradcu.
Roman Kuchárčlen výkonnej rady Únie
Ekonóm. Venuje sa verejnému obstarávaniu profesionálne viac ako 14 rokov, a to v úlohe poradcu a konzultanta, analytika, školiteľa.
Vladimír Orosčlen výkonnej rady Únie
Právnik. Problematike verejného obstarávania sa venuje viac ako 20 rokov. Popri vedení konzultačnej spoločnosti pracuje aj pre Úrad pre verejné obstaranie ako člen rozkladovej komisie.

spolupráca v ÚPVO

 

Členovia ÚPVO pracujú v prospech združenia ako neziskovej organizácie na dobrovoľnej báze  v rámci svojich možností.

Jednotliví odborníci sa zúčastňujú práce v rámci pracovných skupín a nastolených tém, alebo sami predkladajú námety na nové témy, ktoré by chceli v rámci platformy ÚPVO otvárať.

Každý člen má rovnaký prístup k informáciám a poznatkom a rovnakú možnosť zdieľať informácie, môže sa zúčastňovať v mene ÚPVO na rôznych podujatiach, byť iniciátorom rôznych aktivít ÚPVO.

ako sa stať členom

 

ÚPVO kladie na svojich členov odborné požiadavky, ktoré garantujú, že každý z členov má reálnu skúsenosť s procesom verejného obstarávania, aktívne ho vykonáva  a snaží sa o neustále zdokonaľovanie v poskytovaných službách.

Členom združenia sa môže stať fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom na území SR, ktorá:

  • je oprávnená vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní a má uvedený predmet podnikania zapísaný v predmete činnosti verejné obstarávanie,
  • v troch rokoch predchádzajúcich roku podania žiadosti o registráciu realizoval potenciálny člen aspoň 1 nadlimitnú a 1 podlimitnú zákazku, prípadne realizoval 2 nadlimitné zákazky. V prípade, že potenciálny člen nebol vo vestníku označený ako kontaktná osoba verejného obstarávateľa, dôkazom o realizácií verejného obstarávania je potvrdenie od verejného obstarávateľa o realizácií verejného obstarávania,
  • získala odporúčanie členstva od minimálne 2 zakladajúcich členov,
  • čestne prehlási, že sa bude riadiť pravidlami členstva a Etickým kódexom Únie profesionálov verejného obstarávania.
  • uhradí ročný členský poplatok do 5 dní od doručenia rozhodnutia združenia o prijatí za člena združenia na účet združenia.

V prípade, ak Vám informácie obsiahnuté na tejto stránke nepostačujú pre rozhodnutie, či sa stať členom Únie profesionálov verejného obstarávania (ÚPVO), kontaktujte ktoréhokoľvek člena výkonnej rady ÚPVO.

Ak máte záujem stať sa členom ÚPVO, stačí formálnym alebo neformálnym spôsobom požiadať o členstvo napr. prostredníctvom e-mailu  na adresu info@upvo.sk alebo využitím nášho kontaktného formulára. V žiadosti je potrebné uviesť Vaše skúsenosti v oblasti verejného obstarávania – a preukázať tak minimálne požadované skúsenosti v súlade so stanovami ÚPVO (minimálne 2 nadlimitné zákazky alebo minimálne 1 nadlimitná zákazka a zároveň minimálne 1 podlimitná zákazka realizované v troch rokoch predchádzajúcich roku podania žiadosti o registráciu).