UPOZORNENIE: Nové finančné limity od 01.01.2022

Výšku limitov mení Úrad pre verejné obstarávanie každé dva roky na základe delegovaného nariadenia vydaného  Európskou komisiou.

Dňom 1. januára 2022 vstupuje do účinnosti nová vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie

č. 493/2021 Z. z., ktorou sa ustanovuje nový finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov; vyhláška je dostupná pod touto linkou.

Nadlimitná zákazka - civilná
  Verejný obstarávateľ Obstarávateľ
Tovar/služba

≥ 140 000 eur 

≥ 215 000 eur 

(limit sa určí, podľa druhu verejného obstarávateľa) 

≥ 431 000 eur 
Služba uvedená v prílohe č. 1 zákona ≥ 750 000 eur  ≥ 1 000 000 eur 
Stavebné práce ≥ 5 382 000 eur  ≥ 5 382 000 eur
Potraviny

≥ 140 000 eur 

≥ 215 000 eur 

(limit sa určí, podľa druhu verejného obstarávateľa 

V súvislosti s úpravou finančných limitov vydal Úrad pre verejné obstarávanie nové Všeobecné metodické usmerenie:

- č. 4 o finančných limitoch platných od 01.01.2022, dostupné pod touto linkou,

- č. 5 Pravidlá a postupy zadávania podlimitných civilných zákaziek a civilných zákaziek s nízkou hodnotou zadávané verejným obstarávateľom (platné od 01. 01. 2022) dostupné pod touto linkou,

- č. 6 Osoba podľa § 8 zákona - finančné limity, pravidlá a postupy platné od 01.01. 2022 dostupné pod touto linkou.

Platnosť finančných limitov je od 1.1.2022 do 30.03.2022; v dôsledku novely zákona o verejnom obstarávaní nás od 31.03.2022 čakajú nové limity (pre zákazky malého rozsahu, zákazky s nízkou hodnotou a podlimitné zákazky).