Rok 2021 z pohľadu aktivít UPVO

Tešíme sa, že UPVO napĺňa motto, ktoré ma vyjadrené na svojom reklamnom banneri a to :„Hlas jednotlivca môže zaniknúť, spoločne je nás počuť.“ Aj zhrnutie aktivít UPVO za rok 2021 dokazuje, že UVPO ako kolektívny hlas profesionálov v oblasti verejného obstarávania je nielen počuť, ale je vnímaný ako relevantný odborný názor.

Rok 2021 z pohľadu fungovania UPVO:

1. Akceptovanie pripomienok UPVO v MPK k novele – podarilo sa nám byť hlas, ktorý UVO akceptovalo a v súvislosti s profesionalizáciou až cca 90 % našich pripomienok bolo nakoniec premietnutých do schválenej verzie novely ZVO. Okrem MPK k novele VO sa zástupcovia UPVO v roku 2021 zúčastnili aj konzultácií k pripravovanej zelenej legislatíve na Ministerstve životného prostredia SR,

2. Jesenná konferencia – v súvislosti s novelou sa konali viaceré konferencie. Úrad podpredsedu vlády SR v mene podpredsedu však v súvislosti s novelou zastrešil jedinú akciu a to akciu, ktorej odborným garantom bolo UPVO,

3. Členovia – začína sa vytvárať komunita odborníkov, ktorí spolu komunikujú, pričom bez toho aby boli členmi UPVO by veľakrát k takejto interakcii nedošlo. Aj preto sa tešíme, že počet členov neklesá, ale rastie,

4. Poistenie – je nielen jediným, ale začína byť významným dôvodom prečo byť členom UPVO. V tejto súvislosti jedno upozornenie od poistného makléra: ak máte viacero firiem cez ktoré realizujete VO, poistenie samozrejme sa vzťahuje len na firmu (IČO), ktoré máte poistené. Ak si chcete dať poistiť prípadne aj inú firmu, podľa vyjadrenia poisťovne, nakoľko poistný produkt sa vzťahuje len výlučne na členov UPVO, aj prípadná ďalšia spoločnosť musí byť taktiež členom UPVO,

5. Vzdelávania – táto aktivita sa v roku 2021 rozbehla, ale už teraz môžeme prisľúbiť viaceré vzdelávacie aktivity pre členov UPVO v roku 2022,

6. Marketing UPVO – značka UPVO začína byť pomaly vnímaná široko a to okrem iného aj v mediálnom priestore. Teší ma, že mediálne za UPVO vystupujú aj viacerí iní členovia. UPVO sa zúčastnilo aj jesennej konferencie Asociace pro veřejné zákazky v ČR,

7. Hospodárenie – v roku 2021 sa Valné zhromaždenie UPVO uznieslo na znížení ročného poplatku z 350 na 250 EUR.