Stanovisko ÚPVO k vládnej novele zákona o verejnom obstarávaní (TASR)

Únia profesionálov verejného obstarávania je združením desiatok nezávislých odborníkov z praxe. Keďže na tlačovej konferencii, boli predstavené iba základné idey navrhovanej novej koncepcie verejného obstarávania,  poskytujeme k danej téme iba krátke stanovisko odsúhlasené výkonným výborom únie.

Na úvod je potrebné konštatovať, že nedisponujeme žiadnym konkrétnym textovým návrhom koncepcie alebo zákona, a preto reagujeme iba na prezentované informácie.

V prezentovanom návrhu vidíme viacero neznámych, na ktoré v tomto momente nepoznáme odpoveď. Zároveň sme identifikovali viacero potenciálnych nedostatkov, pričom, s ohľadom na skúsenosti z praxe predpokladáme, že niektoré návrhy nebudú v našich podmienkach fungovať. Rovnako bolo prezentovaných niekoľko noviniek, ktoré nepovažujeme za nové riešenia, keďže už dnes takéto nastavenie existuje a v praxi funguje. Uvedené sa týka najmä dostupnosti zverejňovaných informácií.

K Vašej otázke ohľadom našich predstáv o zmenách v oblasti verejného obstarávania uvádzame, že nezávisle na predstavených konceptoch pracujeme na vlastných konkrétnych návrhoch, ktoré by mali byť podľa nášho názoru v novom zákone o verejnom obstarávaní obsiahnuté. Z dôvodu potreby konsenzu prezentovaných návrhov v rámci širokej členskej základne však tieto zatiaľ nebudeme poskytovať alebo medializovať.

Zastávame však všeobecný názor, že aj v zákazkách s nižšou hodnotou, ako sú smernicami EK upravené nadlimitné zákazky, je nevyhnutné zabezpečiť dodržiavanie základných princípov verejného obstarávania a proklamované zrýchlenie procesov a hospodárnosť samotného postupu verejného obstarávania nemôže ísť na úkor dodržiavania ostatných princípov ako tarnsparentnosť, nediskriminácia a rovnaké zaobchádzanie. Dodržanie a rovnováhu týchto princípov pri podlimitných zákazkách v predstavenom návrhu nedokážeme z prezentovaných informácií vyhodnotiť.

Návrh podpredsedu vlády bol predstavený spolu s informáciou, že je zároveň výzvou na odbornú diskusiu. Skutočnosť, že tím podpredsedu vlády najprv vypracoval a predstavil návrh (a to návrh vypracovaný o. i. bez účasti pracovníkov ÚVO alebo odborníkov z praxe), a až následne spúšťa odbornú diskusiu, považujeme za neobvyklý. Pokiaľ však bude prísľub o širokej odbornej diskusii naplnený, je aj takýto postup možný.

Výkonný výbor ÚPVO bol v súlade s verejnou výzvou p. Holého členmi ÚPVO požiadaný, aby kontaktoval podpredsedu vlády, a ponúkol spoluprácu odborníkov z praxe a s dlhoročnou praxou vo výkone verejného obstarávania na dopracovaní predstaveného návrhu.