Pripomienky ÚPVO k novele zákona o VO

Aj ÚPVO prispela do MPK svojím pohľadom na navrhovanú právnu úpravu profesionalizácie verejného obstarávania.

Čo navrhujeme:

 • presnejšie zadefinovať čo je prax vo verejnom obstarávaní,
 • vypustiť nelogickú právnu úpravu, kedy všetci štatutári musia byť odbornými garantmi,
 • nekriminalizovať odborných garantov a zakotviť pozastavenie výkonu odborného garanta až na odsúdenie a nie na začatie trestného stíhania,
 • zakotviť systém bŕzd a protiváh pri vyčiarknutí odborného garanta tak aby o vyčiarknutí nerozhodovalo len UVO ale odborná komisia,
 • zakotviť povinnosť využitia odborného garanta aj na výnimky z VO a na dodatky, nakoľko práve pri výnimkách a dodatkoch sa robia opakované chyby.

Všetky pripomienky ÚPVO (nielen) k profesionalizácií nájdete na: Slov-Lex


Pripomienky k profesionalizácii

Navrhovanú úpravu odborného garanta na verejné obstarávanie týkajúcu sa obchodných spoločností vykonávajúce činnosti vo verejnom obstarávaní považujeme za reštriktívnu a nevyhovujúcu. Viazanie získania „odbornej spôsobilosti“, resp. zápisu do zoznamu odborných garantov na verejné obstarávanie na všetky osoby oprávnené konať v mene obchodnej spoločnosti predstavuje z nášho pohľadu neprimeraný spôsob riešenia profesionalizácie verejného obstarávania.

Je obvyklé, že pri viazaných živnostiach postačuje, aby jedna osoba so vzťahom k obchodnej spoločnosti bola zodpovedná za výkon konkrétnej viazanej živnosti, ktorá je predmetom činnosti obchodnej spoločnosti. Nevidíme dôvod, aby prípad odborných garantov na verejné obstarávanie bol riešený iným spôsobom, ako sa reglementuje v iných právnych úpravách týkajúcich sa viazaných živností podmienených získaním odbornej spôsobilosti.

Ak by sa takáto úprava týkala aj iných inštitútov odbornej spôsobilosti v rámci viazaných živností, potom by štatutári obchodných spoločností museli byť multipotenciálne osobnosti. Naviac je potrebné dodať, že aktivity štatutárov spočívajú najmä v ich manažérskej činnosti a na výkon odborných činností zamestnávajú osoby s potrebnou špecializáciou. Tým ale nie je dotknutá zodpovednosť obchodnej spoločnosti za prípadnú vzniknutú škodu.

Navrhovanú právnu úpravu nie je možné dávať do súvzťažnosti s úpravou advokátskej činnosti, ktorá je slobodným povolaním s výraznými samoregulačnými mechanizmami v rámci pôsobnosti Slovenskej advokátskej komory.

Navrhovaná právna úprava inštitútu odborného garanta na verejné obstarávanie v reálnych podmienkach predstavuje likvidáciu obchodných spoločností poskytujúcich podpornú činnosť vo verejnom obstarávaní pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov a osoby podľa § 8 ZVO, napriek tomu, že poskytovanie podpornej činnosti vo verejnom obstarávaní obchodnými spoločnosťami je bežnou praxou v krajinách EÚ.

 • 184b ods. 3 - žiadame neviazať odbornú spôsobilosť - odborný garant na verejné obstarávanie - na všetky osoby oprávnené konať v mene obchodnej spoločnosti, ale požadujeme úpravu, aby obchodná spoločnosť mohla vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní ako viazanú živnosť, ak aspoň jedna z osôb oprávnených konať v mene obchodnej spoločnosti alebo jeden z jej zamestnancov v pracovnom pomere na neurčitý čas je zapísaný v zozname odborných garantov.

V § 184b ods. 3 druhá veta znie: „Obchodná spoločnosť môže vykonávať činnosť odborného garanta, ak aspoň jedna z osôb oprávnených konať v mene obchodnej spoločnosti alebo jeden z jej zamestnancov v pracovnom pomere na neurčitý čas.“. V § 184b ods. 3 sa vypúšťa tretia veta.

V nadväznosti na nami požadovanú úpravu v § 184b ods. 3 žiadame v tejto súvislosti upraviť aj ďalšie ustanovenia v novo navrhovanej šiestej hlave (Profesionalizácia vo verejnom obstarávaní) šiestej časti ZVO.

 • V navrhovanom § 184b ods. 2 žiadame doplniť slovo písomná komunikácia.

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a odborným garantom prebieha nielen písomnou formou, ale častokrát aj ústnou komunikáciou, ktorá je nevyhnutná pre riešenie operatívnych úkonov v krátkom čase, a to osobne, telefonicky, formou online konzultácií. Preto zachytiť všetku komunikáciu nie je reálne a zvyšuje sa ňou administratívne zaťaženie nielen odborného garanta, ale aj verejného obstarávateľa, obstarávateľa a osoby podľa § 8, a proces verejného obstarávania sa stáva administratívne ešte náročnejším.

Navrhujeme, aby povinnosť zaznamenávať komunikáciu medzi odborným garantom a verejným obstarávateľom bola zakotvená len na písomnú formu (a to aj vo forme emailovej).

 • V navrhovanom § 184b žiadame bez náhrady vypustiť odseky 7 a 8, a to vo väzbe na požiadavku úpravy odborného garanta na verejné obstarávanie, ktorým je obchodná spoločnosť.
 • V navrhovanom § 184b ods. 11 žiadame nové znenie prvej a druhej vety nasledovne: „Ak má obchodná spoločnosť poistenú svoju zodpovednosť za škodu spôsobenú výkonom činnosti odborného garanta, fyzická osoba, prostredníctvom ktorej vykonáva činnosti vo verejnom obstarávaní nie je povinná mať poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom jej činnosti odborného garanta. Limit poistného plnenia v prípade poistenia zodpovednosti za škodu pre obchodnú spoločnosť zamestnávajúcu aspoň 3 fyzické osoby – odborných garantov nesmie byť nižší ako 300 000 eur a pre fyzickú osobu nesmie byť nižší ako 100 000 eur. 
 • V navrhovanom § 184c ods. 1 žiadame doplniť kvalifikačné predpoklady, ktorými musí disponovať osoba - člen skúšobnej komisie úradu, ktorá nie je zamestnancom úradu. Doplnenie kvalifikačných predpokladov členov komisie do zákona považujeme za dôležité, aby sa členom skúšobnej komisie stala osoba, ktorá má dostatočné skúsenosti v oblasti verejného obstarávania. Úpravu v štatúte skúšobnej komisie nepovažujeme za dostatočnú. Za transparentnejší spôsob považujeme úpravu minimálnych požiadaviek v samotnom zákone.
 • V navrhovanom § 184d ods. 2 žiadame predĺženie lehoty na oznámenie konania skúšky o päť dní, teda z navrhovaných desať dní na 15 dní, a to z dôvodu väčšieho časového priestoru pre žiadateľa na samotnú prípravu na skúšku a reorganizáciu pracovných povinností.
 • V navrhovanom § 184j ods. 2 žiadame vypustiť písmeno f) vzhľadom na nami požadovanú úpravu § 184b ods. 3.
 • V navrhovanom § 184j žiadame bez náhrady vypustiť odseky 4 a 5 vzhľadom na nami požadovanú úpravu § 184b ods. 3.
 • V navrhovanom § 184k ods. 3 žiadame vypustiť slová „alebo mohlo mať“ a bez náhrady vypustiť poslednú vetu.

Sankcionované by malo byť len zistenie porušenia ZVO, ktoré malo vplyv na výsledok verejného obstarávania. Sankciu len za domnienku možného vplyvu na výsledok verejného obstarávania nepovažujeme za správnu, keďže akákoľvek sankcia musí byť založená na zistení porušenia s vplyvom na výsledok verejného obstarávania a nie postavená na domnienke možného vplyvu.

Vypustenie poslednej vety súvisí s požadovanou úpravou § 184b ods. 3.

 • V navrhovanom § 184l ods. 2 žiadame vypustiť slová „alebo mohlo mať“.

Sankcionované by malo byť len zistenie porušenia ZVO, ktoré malo vplyv na výsledok verejného obstarávania. Sankciu len za domnienku možného vplyvu na výsledok verejného obstarávania nepovažujeme za správnu, keďže akákoľvek sankcia musí byť založená na zistení porušenia s vplyvom na výsledok verejného obstarávania a nie postavená na domnienke možného vplyvu.

Zároveň žiadame, aby sa povinnosť uloženia pokuty a vyčiarknutia odborného garanta zo zoznamu odborných garantov zmenila na možnosť, o ktorej bude rozhodovať komisia Úradu v rovnakom zložení ako je definované v §184c.

 • Navrhovaný § 184n žiadame bez náhrady vypustiť. Ak bude takáto osoba väzobne stíhaná, tak nemôže vykonávať žiadnu činnosť. Ak bude stíhaná na slobode, pozastavenie výkonu činnosti odborného garanta len pre podozrenie môže byť likvidačné a vzhľadom na to, že v právnom štáte platí prezumpcia neviny, považujeme navrhovaný postih za neadekvátny.
 • V navrhovanom § 184b ods. 1 žiadame, aby bolo vyslovene zakotvené, že verejný obstarávateľ má povinnosť využiť odborného garanta nielen na zadávanie zákaziek podľa režimu ZVO, ale povinnosť odborného garanta má verejný obstarávateľ povinnosť využiť aj pri uzavretí zmluvy podľa ktoréhokoľvek dôvodu § 1 ZVO a uzavretia dodatku podľa § 18 ZVO.

Domnievame sa, že práve profesionalizácia by mala chrániť verejných obstarávateľov a obstarávateľov, pričom v prípade výnimiek zo ZVO ako aj v prípade dodatkov nie je vylúčené, že verejný obstarávateľ a obstarávateľ, nepoznajúc právnu úpravu ZVO a rozhodovaciu prax UVO a súdov, uzavrie nezákonnú zmluvu a/alebo dodatok.

Taktiež sa domnievame, že je potrebné povinnosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa využiť odborného garanta v prípade výnimiek zo ZVO a dodatkov osobitne zakotviť v predmetnom ustanovení a určenie tejto povinnosti v dôvodov správe považujeme za nedostatočné, nakoľko verejní obstarávatelia a obstarávatelia pravdepodobne dôvodovú správu čítať nebudú.

 • V navrhovanom § 184b ods. 1 žiadame doplniť bod e) postupu pri zadávaní zákazky na poskytnutie služby odborného garanta.

Na obstaranie služieb odborného garanta v sume nad 50.000 EUR by bolo potrebné na postup pri zadávaní zákazky disponovať odborným garantom. Rovnako v prípade, že verejný obstarávateľ chce nahradiť existujúceho odborného garanta novým, ako poslednou zákazkou by musel poveriť pôvodného aby vykonával funkciu odborného garanta pri súťaži ktorej by sa z dôvodu konfliktu záujmov nemohol prihlásiť.

 • V navrhovanom § 184b ods. 6 navrhujeme precizovať požiadavky na prax odborného garanta, a to tak, aby kandidát musel preukázať prax v oblasti zadávania zákaziek na strane verejného obstarávateľa a/alebo obstarávateľa, prípadne kandidát preukáže prax v oblasti kontroly zadávania zákaziek.

Prax v oblasti prípravy ponúk, resp. podávania revíznych postupov považujeme z pohľadu činností odborného garanta za nedostatočnú, nakoľko odborný garant zabezpečuje viaceré činnosti, ktoré pri príprave ponuky , resp. revízneho úkonu, kandidát nemá možnosť obsiahnuť (napr. stanovenie PHZ, vyhodnotenie ponúk, a pod.).

Nakoľko model právnej úpravy odborného garanta umožňuje, aby zamestnanci právnickej osoby resp. zamestnanci napr. obcí a ministerstiev sa zúčastňovali aj naďalej na verejnom obstarávaní, je možné aby odborná prax bola získaná aj osobami, ktoré v súčasnosti priamo nevykonávajú postupy zadávania zákaziek v mene verejných obstarávateľov/obstarávateľov.

Okrem započítania praxe v oblasti zadávania zákaziek sa domnievame, že by mala byť započítaná aj prax kandidáta v oblasti kontroly zadávania zákaziek, a to napríklad zamestnancami Úradu pre verejné obstarávanie alebo zamestnancami kontrolných orgánov. Takéto osoby často krát majú širokú prax v požadovanej oblasti.

 • V navrhovanom § 184i navrhujeme, aby bola zakotvená možnosť realizovať vzdelávanie odborných garantov aj prostredníctvom odborných školiteľov, ktorí nie sú zamestnancami Úradu.

Máme za to, že uvedené nielen že odbremení personálne kapacity Úradu, ale zároveň umožní kontakt uchádzačov o odborného garanta s odbornými školiteľmi z praxe.

Navrhujeme, aby Úrad vydal osobitnú vyhlášku ktorou stanoví kvalifikačné a iné predpoklady odborného školiteľa.

 • V navrhovanom § 184j navrhujeme, aby o vyčiarknutí nerozhodoval Úrad ale odborná komisia.

V prípade skúšky odborného garanta je stanovená odborná komisia, ktorá je zložená taktiež z osôb mimo zamestnancov Úradu. Navrhujeme, aby komisia v identickom zložení ako je odborná komisia pre vykonanie skúšky rozhodovala aj o vyčiarknutí odborného garanta. Máme za to, že uvedené prispeje k zvýšeniu nezávislosti profesionalizácie verejného obstarávania.

 • V navrhovanom § 184n navrhujeme aby moment pozastavenia výkonu činností odborného garanta nebol viazaný na moment začatia trestného stíhania ale nasledovne:

Navrhujeme, aby Úrad pozastavil výkon činností odborného garanta až vtedy, keď:

- nastúpil výkon trestu odňatia slobody, bol vzatý do väzby

- mu bola v rozsudku súdu prvého stupňa vyslovená vina za úmyselný trestný čin alebo trestný čin súvisiaci s verejným obstarávaním.

Rovnako navrhujeme zakotviť možnosť, aby Úrad pre verejné obstarávanie mohol pozastaviť výkon činnosti odborného garanta tomu, proti komu sa začalo trestné stíhanie za trestný čin, a to do právoplatného rozhodnutia vo veci.

Podľa nášho názoru je aj moment vznesenia obvinenia (vzhľadom na prezumpciu neviny) predčasným okamihom na automatické pozastavenie výkonu činností.

Nami navrhovaná formulácia je rovnako zakotvená aj v zákone o advokácii, ktorý bol zrejme inšpiráciou pri príprave novely.

Odborná literatúra aj samotné OČTK priznávajú, že v SR je inštitút trestných oznámení nadužívaný. Z uvedeného dôvodu máme za, že až vznesením obvinenia voči procesnému garantovi OČTK dostatočne dôkazne preukázali, že príslušný garant sa mal dopustiť tvrdeného porušenia odborných povinnosti, pričom toto porušenie dosahuje až trestný čin.

 • V navrhovanom § 184m ods. 1 navrhujeme precizovať zodpovednosť odborného garanta.

Navrhujeme v rámci uvedeného doplniť vetu v zmysle, ktorej odborný garant nezodpovedá za opis predmetu zákazky a obsah zmluvných podmienok, ak v rámci jeho odborných vedomostí a znalostí nebolo možné identifikovať diskriminačné parametre opisu predmetu zákazky a podmienok zmluvy.

Taktiež navrhujeme, aby v rámci uvedeného bolo uvedené, že odborný garant nezodpovedá za technické vyhodnotenie ponúk uchádzačov, ak v rámci jeho odborných vedomostí a znalostí nebolo možné takéto vyhodnotenie vykonať.

Uvedené navrhujeme explicitne zakotviť, aby odborný garant nezodpovedal za diskriminačne stanovený opis predmetu zákazky alebo ďalšie podmienky súťaže, pri ktorých je potrebná odbornosť v špecifickom odbore.

Taktiež napr. vyhodnotenia predložených referencií je mnohokrát založené na technickom odbornom posúdení plnenia, pričom odborný garant takouto kvalifikáciou nemusí disponovať.

 • V navrhovanom § 184b navrhujeme doplniť odseku 13:

Odborný garant je ex offo účastníkom konania v rámci dohľadu Úradu nad verejným obstarávateľom/obstarávateľom. V prípade ak verejné obstarávania v rámci jednotlivých fáz zabezpečovalo viacero odborných garantov, sú účastníkmi všetci odborní garanti.

Nakoľko sa zakotvuje povinnosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa realizovať verejné obstarávanie prostredníctvom odborných garantov, prípadná kontrola Úradu, resp. námietkové konanie, by malo byť taktiež zo strany verejného obstarávateľa vedené odborne za účasti odborného garanta.

 • Navrhovaný § 184j ods. 2 písm. a) navrhujeme upraviť nasledovne:

Úrad rozhodne o vyčiarknutí zo zoznamu odborných garantov toho, kto nevykonával činnosti vo verejnom obstarávaní viac ako dva po sebe nasledujúce roky a nevyhovel preskúšaniu.

Dôvodom je skutočnosť, že navrhované nastavenie neprimerane znevýhodňuje, resp. sankcionuje priamo najprísnejšou sankciou niektoré osoby (najmä ženy na materskej dovolenke, resp. osoby na rodičovskej dovolenke).

 • V navrhovanom § 184j navrhujeme doplniť ods. 6 a ods. 7 v nasledovnom znení:

(6) Úrad pre verejné obstarávanie vedie zoznam zástupcov odborných garantov pre prípad potreby ustanovenia zástupcu v prípade vyčiarknutia odborného garanta zo zoznamu odborných garantov alebo pozastavenia výkonu činností odborného garanta.

(7) Každý odborný garant je povinný oznámiť Úrad pre verejné obstarávanie pri zápise do zoznamu garantov, kto je ich zástupcom pre prípad podľa odseku 6, a doložiť o tom Úrad pre verejné obstarávanie písomný súhlas zástupcu.


Pripomienky k revíznym postupom

 • V navrhovanom § 166 navrhujeme doplniť úpravu o povinnosť úradu, v prípade rozhodnutia o nezačatí konania podľa tohto zákona, uviesť dôvody takéhoto záveru a oboznámiť dotknuté osoby s týmito dôvodmi.

Prípadne navrhujeme upraviť možnosť opravného prostriedku, v prípade, ak by išlo o rozhodnutie o nezačatí konania podľa § 169 ods. 3 písm. b) zákona. 

 • V navrhovanom § 170 ods. 8 navrhujeme vypustiť body „a) je v nej nepravdivo uvedená podstatná skutočnosť“ a „b) jej hlavným účelom je predĺženie procesu verejného obstarávania,“.

Navrhované znenie ponecháva veľkú subjektivitu Úradu a mohlo by dôjsť k zamieňaniu zamietnutia námietok so zastavením na zjavne nedôvodných námietkach podľa dôvodu ad a) alebo b). Nakoľko v každom prípadnom zamietnutí námietok by išlo o situáciu, že úrad vyhodnotí tvrdenie navrhovateľa ako nepravdivé a každé námietky predlžujú proces verejného obstarávania.

 • V navrhovanom § 182 ods. 3 navrhujeme vypustiť písm. k) a l).

Nie je dôvod ukladať pokutu, nakoľko ide o dôvod na zastavenie konania. Nerozumieme, prečo by neuhradenie kaucie malo byť sankcionované (ide o ako keby prepadnutie kaucie), pričom napr. v prípade doručenia námietok po lehote dôjde k zastaveniu konania a k vráteniu kaucie.

 • V navrhovanom § 182 ods. 4 navrhujeme rozšíriť možnosť „Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v lehote podľa štvrtej vety písomne oznámi úradu, že v plnom rozsahu, bezpodmienečne a neodvolateľne súhlasí s porušeniami zákona, ktoré sú predmetom konania a zároveň v plnom rozsahu, bezpodmienečne a neodvolateľne súhlasí s tým, že sa dopustil prejednávaných správnych deliktov uloží úrad v rozhodnutí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi pokutu zníženú o 50%.“ aj pre uchádzača, záujemcu a hospodárske subjekty, prípadne zainteresovanú osobu.

Pripomienky ku komisii na vyhodnotenie ponúk

 • V navrhovanom § 51 ods. 1 navrhujeme nasledovnú úpravu:

(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní na vyhodnotenie ponúk zriadiť najmenej trojčlennú komisiu. Členovia komisie s právom vyhodnocovať ponuky musia mať vzdelanie alebo odbornú prax umožňujúcu vyhodnotiť ponuku; verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú oprávnení spracúvať dokumenty v rozsahu nevyhnutnom na tento účel. Komisia je spôsobilá prijímať závery z vyhodnotenia ponúk nadpolovičnou väčšinou členov komisie s právom vyhodnocovať ponuky.“.

Verejný obstarávatelia a obstarávatelia obstarávajú v rámci procesov verejného obstarávania aj tovary, služby a stavebné práce, ktoré nezodpovedajú primárnemu zameraniu verejného obstarávateľa. Napr. VŠMU nemusí disponovať zamestnancami so vzdelaním v odbore stavebníctva, napriek tomu môže mať potrebu obstarať aj stavebné práce. Problém existujúceho znenia paragrafu 51 ods. 1 je hlavne v nedostatočnej definícii čo sa považuje sa za dostatočné vzdelanie alebo odbornú prax v predmete zákazky, ďalej či všetci členovia komisie musia disponovať týmto vzdelaním (bežne je jeden člen komisie z ekonomického alebo právneho odboru a posudzuje len zmluvne aspekty VO) a akým spôsobom a komu ho majú preukazovať. Z uvedeného dôvodu žiadame o vypustenie tejto podmienky. Je v kompetencii verejného obstarávateľa aby kreoval komisiu tak aby boli naplnené ciele predmetnej zákazky a dodržané ustanovenia ZOV. V kombinácii s navrhovanou hlavou 6 týkajúcej sa profesionalizácie VO, vnímame túto povinnosť za nadbytočnú.

 • V navrhovanom § 51 ods. 8 navrhujeme nasledovnú úpravu:

(8) Ak v priebehu verejného obstarávania dôjde k potrebe zmena člena komisie najmä z dôvodov:

a) uvedených v § 51 ods. 6

b) uvedených v § 51 ods. 7

c) dlhodobej choroby člena komisie

d) úmrtia člena komisie

e) zmeny v bezúhonnosti člena komisie podľa § 51 ods. 3

verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu komisiu doplniť na pôvodný počet členov. Nový člen komisie musí spĺňať všetky podmienky na člena komisie podľa § 51.

Dopĺňanie členov komisie len v prípade, ak ich počet klesne pod 3 členov, sa v praxi ukázalo ako nedostatočné, hlavne pri väčších projektoch, pri ktorých je viac členov komisie (7 až 9), pričom každý člen komisie posudzuje ponuky z určitého hľadiska (technické, právne, ekonomické a iné). V prípade napr. pandémie sa stalo, že vypadnutím 3 až 4 členov komisie nedošlo k poklesu členov komisie pod 3, ale zároveň sa komisia stala nefunkčná, napr. z dôvodu výpadku právneho posúdenia.

Navrhovaná úprava dá verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi väčšiu flexibilitu vo vytváraní odborných komisií. Uvedené by malo napomôcť k zefektívneniu a zrýchleniu vyhodnocovania ponúk.


Pripomienky k právnej úprave osoby podľa § 8

K bodu 14: Navrhujeme nasledovné znenie § 8 zákona:

(1) Ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, viac ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, je táto osoba povinná postupovať

a) ako tento verejný obstarávateľ, ak predpokladaná hodnota zákazky:

    1. na uskutočnenie stavebných prác sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona ustanovený pre tohto verejného obstarávateľa,

    2. na poskytnutie služieb, ktoré sú spojené so zákazkou na uskutočnenie stavebných prác podľa bodu 1, sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona ustanovený pre tohto verejného   obstarávateľa

b) podľa § 108 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), ak predpokladaná hodnota zákazky na stavebné práce, alebo poskytnutie služieb, ktoré sú spojené s touto zákazkou na stavebné práce je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 a súčasne sa rovná alebo je vyššia ako 300 000 EUR.

d) podľa § 108 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), ak predpokladaná hodnota zákazky na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby, sa rovná alebo je vyššia ako 300 000 EUR.

(2) Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na osobu, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ a

a) ktorá získala finančné prostriedky v rámci opatrení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov28) alebo finančné prostriedky určené na podporu rozvoja vidieka, poľnohospodárskej prvovýroby, potravinárstva, lesného a rybného hospodárstva podľa osobitných predpisov;29) to neplatí, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác alebo zákazku na poskytnutie služby, ktorá súvisí s týmito stavebnými prácami, ktorej predpokladaná hodnota je vyššia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 a na ktorú verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % finančných prostriedkov,

b) ktorej boli poskytnuté finančné prostriedky určené na tvorbu, vývoj, prípravu realizácie, výrobu, postprodukciu, distribúciu, prezentáciu, propagáciu a iné šírenie audiovizuálneho diela, ak je táto osoba zapísaná v zozname osôb pôsobiacich v audiovízii podľa osobitného predpisu;29a) to neplatí, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác alebo zákazku na poskytnutie služby, ktorá súvisí s týmito stavebnými prácami, ktorej predpokladaná hodnota je vyššia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 a na ktorú verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % finančných prostriedkov.

(3) Ak verejný obstarávateľ poskytne obstarávateľovi finančné prostriedky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb, ktoré súvisia s činnosťou podľa § 9 ods. 3 až 9 a ktorých predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit ustanovený pre zadávanie nadlimitných zákaziek obstarávateľom, alebo ide o tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré nesúvisia s činnosťou podľa § 9 ods. 3 až 9, je obstarávateľ povinný postupovať ako tento verejný obstarávateľ podľa tohto zákona.

(4) Verejný obstarávateľ nesmie poskytnúť finančné prostriedky osobe, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov a pravidiel podľa tohto zákona.

Odôvodnenie:

V predloženej novele zákona navrhovaná úprava síce nie je v rozpore so smernicami pre verejné obstarávanie, avšak úplná absencia pravidiel pre zákazky na tovary a služby spolufinancované z verejných zdrojov môže znamenať zásadný problém pri preukazovaní hospodárnosti nakladania s týmito finančnými prostriedkami.

V novele zákona navrhovaná úprava tak môže umožňovať obchádzanie zákona o verejnom obstarávaní formou dotačných schém, keď verejný obstarávateľ s cieľom vyhnúť sa obstarávaniu poskytne dotáciu podnikateľskému subjektu a tento nebude musieť pri nákupe tovarov a služieb postupovať podľa zákona o VO a to bez ohľadu na hodnotu tejto zákazky.

Ak aj príslušné riadiace orgány stanovia pravidlá pre zadávanie týchto zákaziek spolufinancovaných z EŠIF, tieto pravidlá sa nebudú týkať iných dotácií z verejných zdrojov. Táto zmena sa tak javí ako nesystémová. Ak si riadiace orgány pre čerpanie EŠIF osvoja postupy pre podlimitné zákazky, nemusia tieto postupy podrobne upravovať vo svojich príručkách.

Navrhujeme použitie nadlimitného verejného obstarávania len v rozsahu smerníc pre verejné obstarávanie. Pre tovary a služby s hodnotou rovnou alebo vyššou ako 300 000 EUR navrhujeme len podlimitné pravidlá verejného obstarávania.

Návrh neobstarávať podľa zákona o VO, ale podľa príručiek má min. tieto úskalia

 1. nejedná sa o menej štátu – zrušením VO sa musí postupovať podľa príručiek, ktoré síce kopírujú postup podlimitnej zákazky, ale nedokonalo resp. s medzerami, ktoré spôsobujú praktické aplikačné problémy
 2. takýto postup podľa príručiek nebude kontrolovať ÚVO, ktoré má byť podľa PVV jediný orgán, ktorý kontroluje eurofondové obstarávania, ale jednotlivé riadiace orgány
 3. proces zadávania takýchto zákaziek sa nedá profesionalizovať a účastníkov nemá kto usmerňovať
 4. tieto pravidlá je možné každú chvíľu meniť – nie je to zákon
 5. zákazky sa zverejňujú v neprehľadnej forme na partnerskadohoda.gov.sk bez možnosti vyhľadávania – nie je zabezpečená dostatočná informácia pre dodávateľov
 6. ak je zákazka diskriminačná nie je možné sa nijako efektívne domáhať nápravy – jedine podnetom na OLAF alebo na poskytovateľa pomoci, ale ani jednoduchý revízny postup nie je možný.
 7. postupy podľa príručiek nemajú oporu v žiadnej rozhodovacej praxi, či už ÚVO, súdov SR alebo európskeho súdneho dvora...
 8. cesta obstarávania podľa príručiek môže byť nakoniec skôr brzdou ako urýchlením – aj ÚVO dostáva najviac žiadostí o metodické usmernenia na zákazky s nízkou hodnotou t.j. tam, kde nie sú určené jasné pravidlá
 9. Hospodárnosť - nič nezabezpečí hospodárnosť lepšie ako čestná hospodárska súťaž – ale na tú treba konkurenčné = otvorené prostredie 

Predpokladom čestnej hospodárskej súťaže je:

 1. transparentnosť
 • zverejnenie obchodných príležitostí pre MSP na jednom mieste (to je Vestník)
 • jasné pravidlá výberu dodávateľov (tie určuje zákon)
 1. nediskriminácia
 • uchádzačmi kontrolovateľné verejné obstarávanie (možnosť podať žiadosť o nápravu napr. keď je zákazka niekomu „šitá“ na mieru ...) (toto je v súlade so zásadnou pripomienkou ponechať revízne postupy pri podlimitných zákazkách)
 • nediskriminačný opis predmetu zákazky (podľa § 42 zákona)

Eurofondy by mali byť príležitosť nie len pre tých čo ich čerpajú, ale aj pre oveľa väčšie množstvo potenciálnych dodávateľov – najmä MSP zo SR. O navrhovanej výške finančných limitov je vhodné viesť odbornú debatu.


Ostatné pripomienky

 • k bodu 104: navrhované doplnenie nového odseku 1 v § 112 – žiadame obmedziť povinné použitie elektronickej platformy pri podlimitných zákazkách iba pre prípady, ak sa jedná o bežne dostupné tovary a služby a elektronická platforma zabezpečí možné použitie viacerých kritérií na vyhodnotenie ponúk, a ak jej výsledkom nebude právoplatne uzavretá zmluva, ale iba ukončené výberové konanie
 • k bodu 132: § 117 ods. 3, § 117 ods. 2- žiadame zrušiť tretiu vetu v § 117 ods. 3 a zároveň doplniť do § 117 ods. 2. V nadväznosti na ust. § 20 ods. 20, ktoré jednoznačne ukladá povinnosť predkladať doklady v štátnom jazyku nielen verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, ale aj uchádzačom,  a v prípade predloženia dokladu v cudzom jazyku okrem českého zabezpečiť jeho úradný preklad, preto nie je opodstatnené túto povinnosť pri zákazkách s nízkou hodnotou preniesť na verejných obstarávateľov