kto sme

Občianske združenie Únia profesionálov verejného obstarávania (ÚPVO) vzniklo v roku 2020. Je nezávislým občianskym združením fyzických a právnických osôb, ktoré sa vo svojej činnosti zameriava na podporu konzultantov a konzultačných spoločností pôsobiacich v oblasti verejného obstarávania. V súčasnosti združuje viac ako 30 členov, ktorí ročne realizujú rádovo stovky verejných obstarávaní a za posledne 3 roky realizovali zakazky v súčte v hodnote viac ako 3 miliardy EUR.

ÚPVO je dobrovoľným združením profesionálov, ktorý sa zaoberajú verejným obstarávaním ako súkromné poradenské spoločnosti, reprezentované konkrétnymi odborníkmi v oblasti verejného obstarávania, alebo fyzické osoby – podnikatelia, ktorí sú odborníkmi v oblasti verejného obstarávania.

ÚPVO kladie na svojich členov odborné požiadavky, ktoré garantujú, že každý z členov má reálnu skúsenosť s procesom verejného obstarávania, aktívne ho vykonáva a snaží sa o neustále zdokonaľovanie v poskytovaných službách. V praxi to znamená kontinuálny proces oboznamovania sa s dynamicky meniacim prostredím a komplexnou národnou i nadnárodnou legislatívou vplývajúcou na procesy verejného obstarávania.

Člen ÚPVO je viazaný Etickým kódexom, ktorý na neho kladie vysoké morálne požiadavky. Práve Etický kódex a z neho vyplývajúce konanie každého člena má zlepšiť imidž a celkový obraz témy verejného obstarávania v celospoločenskom dialógu a pozdvihnúť kredibilitu tejto témy a jej predstaviteľov.
Orgány ÚPVO sú predseda, výkonná rada združenia a valné zhromaždenie.

prečo sme vznikli

ÚPVO vznikla 08.07.2020 zápisom v evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod reg. č. VVS/1-900/90-59480.

Cieľom ÚPVO je vytváranie dialógu a vzájomnej spolupráce konzultantov vykonávajúcich podpornú činnosť vo verejnom obstarávaní s cieľom zabezpečenia platformy pre formulovanie jednotných stanovísk a názorov, ako aj za účelom zriadenia partnera so silným mandátom pre rokovania a prezentáciu jednotných názorov v mene všetkých členov.

ÚPVO je platformou pre výmenu skúseností a neustále zvyšovanie odbornosti jej členov, ale tiež platformou pre zjednocovanie názorov a postojov, hľadanie názorových a hodnotových prienikov, a zároveň pre následný spoločný postup pri komunikovaní a uplatňovaní týchto názorov a postojov. To všetko s cieľom zvyšovania kvality poskytovaných služieb v oblasti verejného obstarávania, lepšej informovanosti médií a verejnosti, lepšej výmeny informácií medzi aktérmi/stranami v prostredí verejného obstarávania a celkového zvyšovania kvality prostredia, v ktorom sa verejné obstarávanie realizuje.

ÚPVO má ambíciu byť relevantným partnerom s národnými, ale aj medzinárodnými verejnými inštitúciami, organizáciami tzv. tretieho sektora, ako aj s médiami, prípadne inými tretími osobami.

zhrnutie cieľov združenia

1.podpora a otvorená komunikácia o problematike verejného obstarávania

5.vytvorenie vzorových dokumentov, šablón a iných podporných dokumentov

2.vytváranie dialógu a spolupráce v oblasti verejného obstarávania

6.vytvorenie platformy na prezentáciu jednotných stanovísk a komunikáciu s verejnosťou

3.vytvorenie platformy na odbornú diskusiu a pripomienkovanie legislatívnych návrhov v oblasti verejného obstarávania a súvisiacich oblastí

7.poskytovať objektívne informácie o komplexnom procese verejného obstarávania

4.organizovanie aktivít: odborné semináre, verejné prezentácie, diskusné podujatia, vzdelávacie činnosti, vydávanie publikácií a. i.

K naplneniu týchto cieľov má ÚPVO v úmysle viesť diskusiu s odbornými organizáciami, štátnymi i nadnárodnými orgánmi, zapájať sa do legislatívneho procesu, organizovať odborné semináre, verejné prezentácie, diskusné podujatia, vzdelávacie aktivity, vydávať periodické i neperiodické publikácie, participovať pri príprave rozhlasových i televíznych relácií, vystupovať v médiách, prednáškach a diskusiách.

Cieľom ÚPVO je v neposlednom rade popularizovať, objektivizovať, a ľudskou rečou sprostredkovať tému verejného obstarávania širokej verejnosti.