Zelené verejné obstarávanie

Ako Únia profesionálov vo verejnom obstarávaní máme za to, že zelené verejné obstarávanie je vynikajúcim nástrojom environmentálnej politiky štátu. Najprv by však mali byť pripravené a odskúšané reálne nástroje na uplatňovanie "zelených" pravidiel.  

Zástupcovia ÚPVO sa zúčastnili aj odborných konzultácií k širšej právnej povinnosti povinného uplatňovania zeleného verejného obstarávanie v Slovenskej republike zastrešovaných Ministerstvom životného prostredia SR. 

Stanovisko ÚPVO k návrhom legislatívnej úpravy zeleného verejného obstarávania:

Navrhované možnosti MŽP SR: 

1.tzv. “česká úprava” – všeobecný princíp v rámci zákona o VO - § 10 Základné povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa 

  • všeobecná právna povinnosť, aby všetky zákazky boli primárne určené ako zelené 
  • korekčný mechanizmus vo forme nepoužitia pri takých komoditách, pri ktorých to nemá význam 
  • pridanou hodnotou tejto úpravy má byť zmena paradigmy vnímania zákona o verejnom obstarávaní nielen ako nástroja na kontrolu vynakladania verejných finančných prostriedkov ale aj ako nástroja na presadzovanie environmentálnej politiky štátu 

Pohľad ÚPVO: 

Upozorňujeme na možný formalizmus pri uplatňovaní tohto modelu. Ostatné novely ZVO si dávajú za cieľ znižovanie administratívnej záťaže pri verejnom obstarávaní. Prípadná nová povinnosť musí zohľadňovať aj prípady, kedy nebude možné využiť environmentálne hľadisko. Už v súčasnosti má verejný obstarávateľ napr. pri nadlimitných zákazkách povinnosť odôvodniť nerozdelenie zákazky na časti, pričom dokiaľ nepríde predmetná zákazka na kontrolu UVO resp. iný kontrolný orgán, nemá verejný obstarávateľ istotu, že jeho výklad nerozdelenia zákazky bude zo strany kontrolných orgánov aj akceptovaný. 

Ak sa zakotví nová zákonná povinnosť odôvodnenia nepoužitia environmentálneho aspektu v rámci základných povinností v zmysle § 10 ZVO, obávame sa vyššie uvedeného ako je tomu v prípade povinnosti odôvodnenia nerozdelenia zákazky na časti. 

Taktiež sa domnievame, že predmetný návrh neprispieva k znižovaniu administratívnej záťaže vo verejnom obstarávaní. 

2/povinné kvóty 

v obdobnej podobe ako to pozná súčasná právna úprava zákona o VO v § 10 ods. 7 s tým rozdielom, že kvóta bude oddelená od kvóty sociálnej a bude vyššie ako 6 %, nakoľko novelou navrhované znenie bude pre VO a O demotivačné 

Pohľad ÚPVO: 

Povinné kvóty bez reálneho manuálu ako ich uplatňovať považujeme za veľmi nešťastné riešenie. Bez toho, aby verejný obstarávateľ vedel ako má skutočne implementovať environmentálny aspekt do reálnych zákaziek ( nie všeobecné deklaratórne materiály o vhodnosti použitia environmentálneho aspektu vo VO) považujeme uvedené najmä v prípade eurofondoch pre verejných obstarávateľov za priam likvidačné. Zákonodarca zakotví povinnosť kvót pričom nedá reálny manuál ako ich uplatniť, čo bude vysoko pravdepodobné zo strany riadiacich orgánov považované za porušenie predpisov VO s následkami v podobe prípadných korekcií. 

Taktiež uvádzame, že paušálne kvóty môžu vytvoriť napr. situáciu kedy niektorí verejní obstarávatelia nebudú mať vhodné zákazky na ich uplatnenie ( napr. pre zákazky na viaceré kategórie služieb považujeme uplatnenie environmentálnych aspektov za viac ako otázne) 

3/ centrálna obstarávacia organizácia/ centrálne obstarávanie 

  • niektoré strategické komodity budú centrálne obstarávané pre ostatných VO a O 
  • medzi strategické komodity v nariadeniu vlády SR (ako to ustanovuje predkladaná novela zákona o VO) by mohli byť zaradené tie komodity, pri ktorých je možné jednoznačne a jednoducho zohľadniť environmentálne hľadisko prostredníctvom environmentálnych charakteristík 

Pohľad ÚPVO: 

V súvislosti s centralizáciou verejných obstarávaní upozorňujeme na vplyv na skutočné MSP (hlavne tzv. minipodniky). Je síce pravdou, že z pohľadu čisto štatistického je drvivá väčšina uchádzačov MSP z pohľadu metodiky EÚ, avšak je rozdiel medzi napr. stredne veľkou stavebnou firmou a lokálnym poskytovateľom stavebných. 

EK v rámci svojich materiálov opakovane zdôrazňuje podporu lokálnych uchádzačov. Vysokou mierou centralizácie nie je vylúčené, že dôjde k centralizácií dodávok určitých kategórií zákaziek len od úzkej skupiny dodávateľov. 

4. sektorová úprava 

zákon by špecificky upravoval konkrétne produktové skupiny, ktoré by bolo povinné obstarávať “na zeleno” vychádza z harmonizačných aktov EÚ (vozidlá, energeticky významné výrobky) 

je ju možné kombinovať napr. s tézou č. 2 (povinné kvóty) 

pri zvolení tejto úpravy by sa mohol vyskytnúť problém s nedostatkom personálnych kapacít v súvislosti s vytváraním prahových hodnôt alebo ostatných technických špecifikácií pri daných komoditách 

Pohľad ÚPVO: 

Nezdieľame obavu o možnom nedostatku kapacít v súvislosti so sektorovou úpravou. Domnievame sa, že v prípade ak štát resp. zákonodarca dáva verejným obstarávateľom novú zákonnú povinnosť, mal by zakotviť aj spôsob ako ich uplatňovať. Zakotvenie produktových skupín považujeme za vhodný nástroj, ktorý sa ukazuje aj v praxi ako účinný . Napr. v prípade nákupu vozidiel sa verejní obstarávatelia pomerne bezproblémovo prispôsobili. 

Cestu aplikácie GPP vidíme v postupnom zavádzaní existujúcich produktových skupín /2-3 skupiny ročne/ pre všetkých VO/O nie len na podlimitné a nadlimitné zákazky, ale aj ZsNH, a súčasne umožniť 

zníženie dane za ekologické tovary, služby a stavebné práce z 20% na 10%, čím sa zníži aj nákupná cena pre VO/O. Uvedené by malo zabezpečiť rovnováhu medzi dopytom a ponukou a motivovať k eko produkcii. Účinnosť povinného GPP navrhujeme min. 6 mesiacov odo dňa platnosti legislatívnej požiadavky. 

Všeobecná pripomienka UPVO k povinnému použitiu environmentálneho aspektu: 

ÚPVO dáva zároveň do pozornosti skutočnosť, že EK okrem uplatňovania environmentálneho aspektu vo VO upriamuje pozornosť aj na kontrolu dodržiavania stanovených aspektov v rámci plnenia predmetu zákazky. 

V kontexte uvedeného dávame do pozornosti, že súčasná novela VO, ktorá je schválená vládou počíta s profesionalizáciou v oblasti verejného obstarávania. Máme za to, že ak zákonodarca zakotví povinné použitie environmentálneho aspektu, mal by za dodržiavanie tohto aspektu pri plnení zákazky dohliadať priamo odborný garant ( napr. v zmysle princípov ISO 20 400 prípadne iného modelu). 

Zelené verejné obstarávanie je vynikajúcim nástrojom environmentálnej politiky v spojitosti s veľkosťou financií, ktoré sa každoročne cez VO použijú, avšak dosiahnutie merateľných ukazovateľov vo vzťahu k ochrane životného prostredia a rozmanitosti použitia green podmienok je aktuálne skôr nereálne. Preto treba brať pozitívne akýkoľvek pokus o zlepšenie vplyvu na ŽP zelenými podmienkami, ktoré sú nadstavené nad rámec platných legislatívnych povinností v SR. 


Ako ste na tom vy? Realizujete zelené aspekty aj vo svojej bežnej obstarávacej praxi? Zapojiť do diskusie sa môžete prostredníctvom nášho účtu na LinkedIn